Avtale om fremføring

Avtale om fremføringsrett

Ved inngåelse av avtale vil man få tilsendt manus og musikk/notemateriell digitalt. Vær oppmerksom på at en offentlig forestilling medfører kostnader i form av royalties til rettighetshaverne og utgifter til leie av musikk/notemateriell. Royalties pr. forestilling er 13 % av brutto billettinntekter, minimum kr 1 355 pr. forestilling. Musikkleie pr. forestilling er kr 575. Det koster altså fra kr 1 930 pr. forestilling.

Ved spørsmål, ta kontakt på: manus@oslokulturfabrikk.no

  Fakturainformasjon:

  Om fremføringen:

  Vi ønsker grafisk materiale til bruk i markedsføringen til kr 200 pr. produksjon. Les mer

  Royalties og leie av musikk/notemateriell

  Royalties og leie av musikk/notemateriell er basert på de innsendte opplysninger fra produsenten, og skal betales etter faktura i henhold til forfallsdato. Man faktureres minimumsprisen ved kontraktsinngåelse. Når faktura er betalt, mottar man musikk/notemateriell digitalt.

  Øvrige betingelser

  Produsenten skal ikke overdra avtalen til andre.
  Billettregnskap skal sendes inn senest 14 dager etter siste spilte forestilling.
  Hvis antall forestillinger eller spilleperiode forandres skal rettighetshaverne kontaktes snarest.
  Filene med leid musikk/notemateriale skal slettes, og papirkopier av noter og manus skal makuleres etter at siste forestilling er spilt.
  Avtalen omfatter ikke TV, video- eller radiorettigheter. Det er heller ingen rett til kommersiell utnyttelse av
  stykket (salg av T-skjorter, kassetter, CDer, o.s.v.).

  Pris og fakturering

  Royalties pr. forestilling er 13 % av brutto billettinntekter, minimum kr 1 355 pr. forestilling. Musikkleie pr. forestilling er kr 575. Det koster altså fra kr 1 930 pr. forestilling.

  Man faktureres minimumsprisen ved kontraktsinngåelse. Når billettregnskap sendes inn etter siste forestilling, foretas en avregning. Om 13% av brutto billettinntekter utgjør et større beløp enn minimumsprisen, faktureres man det utestående beløpet. Om antallet forestillinger endres, betaler man da for ekstra forestillinger, og man får refundert beløpet for avlyste forestillinger.

  Copyright 2024

  Oslo Kulturfabrikk