Elevreglement - Tegning

Undervisning

1. Man kan benytte seg av en prøvetime. Hvis man ikke ønsker å fortsette etter prøvetimen, må man gi beskjed på post@oslokulturfabrikk.no før andre time for ikke å måtte betale for semesteret. Er det ikke mottatt utmelding til post@oslokulturfabrikk.no innen fristen, må hele semesteravgiften innbetales selv om eleven velger å slutte.

    • Du vil motta utmeldingsbekreftelse på e-post. Dersom denne ikke er mottatt innen to virkedager, er ikke utmeldingen registrert. Du bes vennligst ta kontakt med OKF på telefon.
  • MERK: Beskjed om utmelding direkte til instruktøren, og som ikke blir gjort til OKFs administrasjon er ikke gyldig.

2. Elevene sørger selv for å kjøpe materiell som skal brukes i undervisningen, og det er viktig at det blir kjøpt inn så snart instruktøren gir beskjed. 

3. Ved for sen betaling vil det kunne påløpe forsinkelsesrenter jf. Forsinkelsesrenteloven samt rettslig og utenrettslig inndrivelseskostnader i medhold av forskrifter til inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven og tvistemålsloven ved eventuell tvangsfullbyrding. 

4. Ved manglende innbetaling av semesteravgift vil man miste elevplassen ved OKF. 

5. Oslo Kulturfabrikk fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under undervisningen. Skader påført av eleven på gjenstander og eiendeler må erstattes av eleven/foresatte. 

Fravær

6. Det må gis beskjed til instruktøren dersom eleven ikke kan møte til undervisning. 

7. Elever som uteblir fra undervisning får ikke refundert undervisningsdagen(e). Ved sykefravær utover 1 måned kan eleven slippe å betale full semesteravgift ved fremleggelse av legeerklæring. 

8. Dersom instruktøren blir syk eller av andre årsaker er borte fra undervisning, vil det bli satt inn vikar. 

  •  

Copyright 2024

Oslo Kulturfabrikk