Elevreglement - Musikk

Innmelding

1. Nye elever kan benytte seg av inntil to prøvetimer. Prøvetimene må tas to uker på rad. Hvis man etter 1-2 prøvetimer ikke ønsker å gå resten av semesteret, betaler man bare for de avtalte prøvetimene. Man må gi beskjed på post@oslokulturfabrikk.no senest tre dager før neste time for ikke å måtte betale for prøvetime 2 (dersom man har hatt én prøvetime) eller resten av semesteret (dersom man har hatt to prøvetimer). 

Er det ikke mottatt utmelding til post@oslokulturfabrikk.no innen fristen før tredje time, må hele semesteravgiften innbetales selv om eleven velger å slutte.

    • Du vil motta utmeldingsbekreftelse på e-post. Dersom denne ikke er mottatt innen to virkedager, er ikke utmeldingen registrert. Du bes vennligst ta kontakt med OKF på telefon.
  • MERK: Beskjed om utmelding direkte til instruktøren, og som ikke blir gjort til OKFs administrasjon er ikke gyldig.

2. Ved for sen betaling vil det kunne påløpe forsinkelsesrenter jf. Forsinkelsesrenteloven samt rettslig og utenrettslig inndrivelseskostnader i medhold av forskrifter til inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven og tvistemålsloven ved eventuell tvangsfullbyrding.

3. Ved manglende innbetaling av semesteravgift vil man miste elevplassen ved OKF.

Undervisning

4. Undervisningsåret har 33 uker med ukentlig undervisning, normalt fordelt på 15 uker undervisning i høstsemesteret og 18 uker i vårsemesteret. På helligdager og offentlige høytidsdager, samt i grunnskolens høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie gis det ingen undervisning. Workshop og konserter kan komme i tillegg til undervisningsukene.

5. Eleven må ha eget instrument til bruk hjemme og i undervisningen. OKF har enkelte instrumenter til utleie for elever.

6. Eleven må holde instrumentet i spillbar stand, og betaler selv for nødvendig rekvisita og vedlikehold/reparasjoner.

7. Elevene sørger selv for å kjøpe noter som skal brukes i undervisningen, og det er viktig at notene blir kjøpt inn så snart læreren gir beskjed.

8. Oslo Kulturfabrikk fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under undervisningen. Skader påført av eleven på gjenstander og eiendeler må erstattes av eleven/foresatte.

Fravær

9. Vi ber om at det gis beskjed til elevens lærer dersom eleven ikke kan møte til øving.

10. Elever som uteblir fra time får ikke refundert timene. Ved sykefravær utover 1 måned kan eleven slippe å betale full semesteravgift ved fremleggelse av legeerklæring.

11. Dersom lærer blir syk eller av andre årsaker er fraværende på time, vil det bli satt inn vikar. Om det ikke lar seg gjøre å skaffe vikar, vil beløpet for timen bli trukket fra på neste faktura.

Utmelding

12. Man kan ikke si opp avtalen underveis i et semester. Dersom eleven ønsker å si opp avtalen for neste semester, må det gjøres i god tid før semesterstart.

    • Utmeldingen sendes på mail til post@oslokulturfabrikk.no
    • Utmeldingen må foretas av foresatte/elever over 18 år.
    • Du vil motta utmeldingsbekreftelse på e-post. Dersom denne ikke er mottatt innen to virkedager, er ikke utmeldingen registrert. Du bes vennligst ta kontakt med OKF på telefon.
  • MERK: Beskjed om utmelding direkte til instruktøren, og som ikke blir gjort til OKFs administrasjon er ikke gyldig.

Copyright 2024

Oslo Kulturfabrikk