Elevreglement - Musikk

Innmelding

1. Nye elever kan begynne når som helst i løpet av semesteret såfremt det er ledig plass. Man betaler da kun for de gjenværende timene det semesteret.

2. Nye elever har krav på inntil to prøvetimer, og har mulighet til å benytte seg av angrefrist etter disse. Ved bruk av angrefristen betaler eleven for de undervisningsdagene som er benyttet. Det må gis beskjed senest tre virkedager før neste undervisningsdag for ikke å måtte betale for denne også.

Er det ikke mottatt utmelding til post@oslokulturfabrikk.no innen angrefristens utløp, anses kontrakten som bindende og hele semesteravgiften må innbetales selv om eleven velger å slutte.

    • Du vil motta utmeldingsbekreftelse på e-post. Dersom denne ikke er mottatt innen to virkedager, er ikke utmeldingen registrert. Du bes vennligst ta kontakt med OKF på telefon.
  • MERK: Beskjed om utmelding direkte til instruktøren, og som ikke blir gjort til OKFs administrasjon er ikke gyldig.

3. Når man velger å fortsette etter prøvetimene, binder man seg til undervisning ved Oslo Kulturfabrikk for minimum ett semester. Avtalen løper automatisk videre til neste semester, dersom den ikke sies opp innen fristen. Se pkt. 16 – Utmelding.

4. Alle viktige beskjeder, faktura og div. informasjon gjennom undervisningsåret sendes ut via e-post. For ikke å gå glipp av informasjon, er det viktig at du oppgir e-post-adresse som sjekkes jevnlig. Husk også å sjekke folderen for uønsket post. Ved endring av e-postadresse må OKF få beskjed.

5. På arrangementer med matservering, skaffer Oslo Kulturfabrikk spesial-/allergimat kun dersom dette er avtalt på forhånd. Det er viktig at behov for dette oppgis ved påmelding, enten i kommentarfelt i påmeldingsskjemaet eller til post@oslokulturfabrikk.no.

6. Ved for sen betaling vil det kunne påløpe forsinkelsesrenter jf. Forsinkelsesrenteloven samt rettslig og utenrettslig inndrivelseskostnader i medhold av forskrifter til inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven og tvistemålsloven ved eventuell tvangsfullbyrding.

7. Ved manglende innbetaling av semesteravgift vil man miste elevplassen ved OKF.

Undervisning

8. Undervisningsåret har 33 uker med ukentlig undervisning, normalt fordelt på 15 uker undervisning i høstsemesteret og 18 uker i vårsemesteret. På helligdager og offentlige høytidsdager, samt i grunnskolens høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie gis det ingen undervisning. Workshop og konserter kan komme i tillegg til undervisningsukene.

9. Eleven må ha eget instrument til bruk hjemme og i undervisningen. OKF har enkelte instrumenter til utleie for elever.

10. Eleven må holde instrumentet i spillbar stand, og betaler selv for nødvendig rekvisita og vedlikehold/reparasjoner.

11. Elevene sørger selv for å kjøpe noter som skal brukes i undervisningen, og det er viktig at notene blir kjøpt inn så snart læreren gir beskjed.

12. Oslo Kulturfabrikk fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under undervisningen. Skader påført av eleven på gjenstander og eiendeler må erstattes av eleven/foresatte.

Fravær

13. Det må gis beskjed til elevens lærer dersom eleven ikke kan møte til øving.

14. Elever som uteblir fra time får ikke refundert timene. Ved sykefravær utover 1 måned kan eleven slippe å betale full semesteravgift ved fremleggelse av legeerklæring.

15. Dersom lærer blir syk eller av andre årsaker er fraværende på time, vil det bli satt inn vikar. Om det ikke lar seg gjøre å skaffe vikar, vil beløpet for timen bli trukket fra på neste faktura.

Utmelding

16. Man kan ikke si opp avtalen midt i et semester. Dersom eleven ønsker å si opp avtalen for neste semester er fristen 15. desember for vårsemesteret og 15. juni for høstsemesteret.

    • Utmeldingen sendes på mail til post@oslokulturfabrikk.no
    • Utmeldingen må foretas av foresatte/elever over 18 år.
    • Du vil motta utmeldingsbekreftelse på e-post. Dersom denne ikke er mottatt innen to virkedager, er ikke utmeldingen registrert. Du bes vennligst ta kontakt med OKF på telefon.
  • MERK: Beskjed om utmelding direkte til instruktøren, og som ikke blir gjort til OKFs administrasjon er ikke gyldig.

Copyright 2022

Oslo Kulturfabrikk