Elevreglement - Musikkteater ​

Innmelding

1. Man kan benytte seg av en prøvetime. Hvis man ikke ønsker å fortsette etter prøvetimen, må man gi beskjed på post@oslokulturfabrikk.no før andre time for ikke å måtte betale for semesteret. Er det ikke mottatt utmelding til post@oslokulturfabrikk.no innen fristen, må hele semesteravgiften innbetales selv om eleven velger å slutte.

    • Du vil motta utmeldingsbekreftelse på e-post. Dersom denne ikke er mottatt innen to virkedager, er ikke utmeldingen registrert. Du bes vennligst ta kontakt med OKF på telefon.
  • MERK: Beskjed om utmelding direkte til instruktøren, og som ikke blir gjort til OKFs administrasjon er ikke gyldig.

2. Ved for sen betaling vil det kunne påløpe forsinkelsesrenter jf. Forsinkelsesrenteloven samt rettslig og utenrettslig inndrivelseskostnader i medhold av forskrifter til inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven og tvistemålsloven ved eventuell tvangsfullbyrding. 

3. Ved manglende innbetaling av semesteravgift vil man miste elevplassen ved OKF. 

Undervisning

4. Undervisningsåret har ukentlig undervisning, normalt fordelt på 14 ganger med undervisning i høstsemesteret og 18 ganger i vårsemesteret. På helligdager og offentlige høytidsdager, samt i grunnskolens høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie gis det ingen undervisning. Workshop og forestillinger kan komme i tillegg til undervisningsukene. 

5. Det forventes at eleven møter til alle øvinger, såfremt det ikke foreligger sykdom. Dette er avgjørende for at gruppen skal kunne øve inn og holde forestilling. 

6. Oslo Kulturfabrikk fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under undervisningen. Skader påført av eleven på gjenstander og eiendeler må erstattes av eleven/foresatte. 

Fravær

7. Det må gis beskjed til instruktøren dersom eleven ikke kan møte til øving. 

8. Elever som uteblir fra øving får ikke refundert undervisningsdagen(e). Ved sykefravær utover 1 måned kan eleven slippe å betale full årsavgift ved fremleggelse av legeerklæring. 

9. Dersom instruktøren blir syk eller av andre årsaker er fraværende på øving, vil det bli satt inn vikar. Om det ikke lar seg gjøre å skaffe vikar, vil beløpet for undervisningsdagen bli trukket fra på neste faktura. 

Copyright 2024

Oslo Kulturfabrikk