Elevreglement - Musikkteater

Innmelding

1. Hovedopptaket er i august og januar. Det kan være mulighet for å begynne senere, såfremt instruktøren vurderer det slik at det gjenstår tilstrekkelig tid til innøving før forestilling. 

2. Ved innmelding binder man seg til undervisning ved Oslo Kulturfabrikk for minimum ett semester. Avtalen løper automatisk videre til neste semester, dersom den ikke sies opp innen fristen. Se pkt. 14 – Utmelding. 

3. Nye elever har krav på én prøvetime. 

Det må gis beskjed til Oslo Kulturfabrikks administrasjon etter timen om man ikke ønsker å fortsette. Utmeldingen er først registrert når man mottar bekreftelse om det på e-post.

4. Alle viktige beskjeder, faktura og div. informasjon gjennom undervisningsåret sendes ut via e-post. For ikke å gå glipp av informasjon, er det viktig at du oppgir e-post-adresse som sjekkes jevnlig. Husk også å sjekke folderen for uønsket post. Ved endring av e-postadresse må OKF få beskjed. 

5. På arrangementer med matservering, skaffer Oslo Kulturfabrikk spesial-/allergimat kun dersom dette er avtalt på forhånd. Det er viktig at behov for dette oppgis ved påmelding, enten i kommentarfelt i påmeldingsskjemaet eller til post@oslokulturfabrikk.no. 

6. Ved for sen betaling vil det kunne påløpe forsinkelsesrenter jf. Forsinkelsesrenteloven samt rettslig og utenrettslig inndrivelseskostnader i medhold av forskrifter til inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven og tvistemålsloven ved eventuell tvangsfullbyrding. 

7. Ved manglende innbetaling av semesteravgift vil man miste elevplassen ved OKF. 

Undervisning

8. Undervisningsåret har ukentlig undervisning, normalt fordelt på 14 ganger med undervisning i høstsemesteret og 18 ganger i vårsemesteret. På helligdager og offentlige høytidsdager, samt i grunnskolens høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie gis det ingen undervisning. Workshop og forestillinger kan komme i tillegg til undervisningsukene. 

9. Det forventes at eleven møter til alle øvinger, såfremt det ikke foreligger sykdom. Dette er avgjørende for at gruppen skal kunne øve inn og holde forestilling. 

10. Oslo Kulturfabrikk fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under undervisningen. Skader påført av eleven på gjenstander og eiendeler må erstattes av eleven/foresatte. 

Fravær

11. Det må gis beskjed til instruktøren dersom eleven ikke kan møte til øving. 

12. Elever som uteblir fra øving får ikke refundert undervisningsdagen(e). Ved sykefravær utover 1 måned kan eleven slippe å betale full årsavgift ved fremleggelse av legeerklæring. 

13. Dersom instruktøren blir syk eller av andre årsaker er fraværende på øving, vil det bli satt inn vikar. Om det ikke lar seg gjøre å skaffe vikar, vil beløpet for undervisningsdagen bli trukket fra på neste faktura. 

Utmelding

14. Man kan ikke si opp avtalen midt i et semester. Dersom eleven ønsker å si opp avtalen for neste semester er fristen 15. desember for vårsemesteret og 15. juni for høstsemesteret. 

    • Utmeldingen sendes på mail til post@oslokulturfabrikk.no
    • Utmeldingen må foretas av foresatte/elever over 18 år.
    • Du vil motta utmeldingsbekreftelse på e-post. Dersom denne ikke er mottatt innen to virkedager, er ikke utmeldingen registrert. Du bes vennligst ta kontakt med OKF på telefon.
    • MERK: Beskjed om utmelding direkte til instruktøren, og som ikke blir gjort til OKFs administrasjon er ikke gyldig.

Copyright 2022

Oslo Kulturfabrikk