Elevreglement - Tegning for voksne

Undervisning

1. Nye deltakere kan benytte seg av en prøvetime. Hvis man etter prøvetimen ikke ønsker å gå resten av semesteret, betaler man bare for den timen. Man må gi beskjed på post@oslokulturfabrikk.no senest tre dager før andre time for ikke å måtte betale for resten av semesteret. 

Er det ikke mottatt utmelding til post@oslokulturfabrikk.no innen fristen, må hele semesteravgiften innbetales selv om deltakeren velger å slutte.

    • Du vil motta utmeldingsbekreftelse på e-post. Dersom denne ikke er mottatt innen to virkedager, er ikke utmeldingen registrert. Du bes vennligst ta kontakt med OKF på telefon.
  • MERK: Beskjed om utmelding direkte til instruktøren, og som ikke blir gjort til OKFs administrasjon er ikke gyldig.

2. Deltakerne sørger selv for å kjøpe materiell som skal brukes i undervisningen, og det er viktig at det blir kjøpt inn så snart instruktøren gir beskjed.  

3. Ved for sen betaling vil det kunne påløpe forsinkelsesrenter jf. Forsinkelsesrenteloven samt rettslig og utenrettslig inndrivelseskostnader i medhold av forskrifter til inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven og tvistemålsloven ved eventuell tvangsfullbyrding. 

4. Ved manglende innbetaling av semesteravgift vil man miste elevplassen ved OKF. 

5. Oslo Kulturfabrikk fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under undervisningen. Skader påført av deltakeren på gjenstander og eiendeler må erstattes av deltakeren/foresatte. 

Fravær

6. Det må gis beskjed til instruktøren dersom deltakeren ikke kan møte til undervisning. 

7. Deltakere som uteblir fra undervisning får ikke refundert undervisningsdagen(e). Ved sykefravær utover 1 måned kan deltakeren slippe å betale full semesteravgift ved fremleggelse av legeerklæring. 

8. Dersom instruktøren blir syk eller av andre årsaker er borte fra undervisning, vil det bli satt inn vikar. Om det ikke lar seg gjøre å skaffe vikar, vil beløpet for undervisningsdagen bli trukket fra på neste faktura. 

Utmelding

9. Man kan ikke si opp avtalen midt i et semester. Dersom deltakeren ønsker å si opp avtalen for neste semester er fristen 15. desember for vårsemesteret og 15. juni for høstsemesteret. 

    • Utmeldingen sendes på mail til post@oslokulturfabrikk.no
    • Du vil motta utmeldingsbekreftelse på e-post. Dersom denne ikke er mottatt innen to virkedager, er ikke utmeldingen registrert. Du bes vennligst ta kontakt med OKF på telefon.
    • MERK: Beskjed om utmelding direkte til instruktøren, og som ikke blir gjort til OKFs administrasjon er ikke gyldig.

Copyright 2023

Oslo Kulturfabrikk