Elevreglement - TegningUndervisning


1. Ved innmelding binder man seg til undervisning ved Oslo Kulturfabrikk for minimum ett semester. Avtalen løper automatisk videre til neste semester, dersom den ikke sies opp innen fristen. Se pkt. 11 - Utmelding.

2. Nye elever har krav på én prøvetime.

Det må gis beskjed til Oslo Kulturfabrikks administrasjon etter timen om man ikke ønsker å fortsette. Utmeldingen er først registrert når man mottar bekreftelse om det på e-post.


3. Elevene sørger selv for å kjøpe materiell som skal brukes i undervisningen, og det er viktig at det blir kjøpt inn så snart instruktøren gir beskjed.

4. Alle viktige beskjeder, faktura og div. informasjon gjennom undervisningsåret sendes ut via e-post. For ikke å gå glipp av informasjon, er det viktig at du oppgir e-post-adresse som sjekkes jevnlig. Husk også å sjekke folderen for uønsket post. Ved endring av e-postadresse må OKF få beskjed.

5. Ved for sen betaling vil det kunne påløpe forsinkelsesrenter jf. Forsinkelsesrenteloven samt rettslig og utenrettslig inndrivelseskostnader i medhold av forskrifter til inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven og tvistemålsloven ved eventuell tvangsfullbyrding.

6. Ved manglende innbetaling av semesteravgift vil man miste elevplassen ved OKF.

7. Oslo Kulturfabrikk fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under undervisningen. Skader påført av eleven på gjenstander og eiendeler må erstattes av eleven/foresatte.


Fravær


8. Det må gis beskjed til instruktøren dersom eleven ikke kan møte til undervisning.

9. Elever som uteblir fra undervisning får ikke refundert undervisningsdagen(e). Ved sykefravær utover 1 måned kan eleven slippe å betale full semesteravgift ved fremleggelse av legeerklæring.

10. Dersom instruktøren blir syk eller av andre årsaker er borte fra undervisning, vil det bli satt inn vikar. Om det ikke lar seg gjøre å skaffe vikar, vil beløpet for undervisningsdagen bli trukket fra på neste faktura.


Utmelding


11. Man kan ikke si opp avtalen midt i et semester. Dersom eleven ønsker å si opp avtalen for neste semester er fristen 15. desember for vårsemesteret og 15. juni for høstsemesteret.